Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial

El Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial del Priorat és un registre públic, amb abast a tota la comarca,on els ciutadans i ciutadanes s’han d’inscriure per tal d’optar a un habitatge de protecció oficial. Aquest registre forma part del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya.

El Registre proporciona informació sobre les necessitats d’habitatges de protecció dels ciutadans del Priorat i permet que hi hagi transparència en la gestió del parc d’habitatges, vers la provisió d’habitatges de protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial a la comarca del Priorat, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, en la modalitat de demanda corresponent:

  • En propietat
  • En lloguer
  • En lloguer, amb dret a compra

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

 

Quins drets us dóna inscriure us en aquest registre?

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge de protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret. Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió. Totes les inscripcions de Catalunya es registren en un únic fitxer.

 

Adjudicació d’habitatges

Els habitatges se sortejaran entre les persones inscrites en el Registre, abans de la publicació de la resolució d’inici del procediment d’adjudicació, d’acord amb les característiques indicades en la seva sol·licitud i els requeriments de la convocatòria. La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació, sense causa raonable justificada, per dues vegades, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat de poder inscriure-s’hi en un termini de cinc anys.

 

Quins requisits heu de complir?

  1. Ser major d’edat o estar emancipat.
  2. Tenir necessitat d’habitatge.
  3. Residir en un municipi de Catalunya i que estigui acreditat mitjançant el certificat d’empadronament.
  4. Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges de protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.
  5. No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
  6. No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

 

Com podeu inscriure-us?

Podeu formalitzar la sol·licitud mitjançant els canals següents:

No hi ha terminis per a la inscripció, ni tampoc es té en compte l’antiguitat a l’hora d’adjudicar habitatges. La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Quina documentació heu de portar?

Els sol·licitants de la inscripció en el Registre han d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, referida, si escau, als diversos membres de la unitat de convivència, en el moment en què es requereixi a cada municipi. Podeu descarregar-vos la documentació aquí.

Més informació: 

http://habitatge.gencat.cat/ca/inici

Consell Comarcal del Priorat.- Departament d'Habitatge