Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal - OTAC

L'OTAC és una ponència que té per objecte l'informe i l'anàlisi tècnica dels expedients d'activitats sotmesos a llicència ambiental que tramiten les corporacions municipals, sempre que estiguin classificades dins el nomenclàtor de l'Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En relació als ajuntaments amb població inferior als 20.000 habitants, l'òrgan tècnic ambiental del consell comarcal avalua els expedients per tal de formular l’informe integrat que dictamina la incidència ambiental  de l’activitat a partir de les mesures de control i de garantia que hagi de recollir la llicència municipal per preservar el medi afectat de les eventuals emissions que se'n puguin derivar.

ELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA PONÈNCIA SÓN ELS SEGÜENTS

  • President: Joan Reig Roman, gerent del Consell Comarcal del Priorat
  • Secretari: Arturo González Benet secretari del Consell del Priorat
  • Tècnics:
  • M. Pau de Francisco Martínez, arquitecte tècnic de l’Àrea Tècnica del Consell
  • Josep M. Delmuns i Llombart, enginyer adscrit a l’Àrea Tècnica del Consell

CALENDARI

L'òrgan tècnic ambiental es reuneix periòdicament en funció dels expedients tramitats.

Pagines web de consulta :

Llei de prevenció i control ambiental d'activitats

 

Contacte

Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Pl. de la Quartera, 1 de Falset

977830119

Envia un correu electrònic